Organy spółdzielni

określone na podstawie Statutu z dnia 25 czerwca 2014 roku


Organy Spółdzielni Mieszkaniowej SSDIWiW zdefiniowane są w rozdziale XIV §32 Statutu i przedstawiają się następująco:
 • Walne Zgromadzenie - najwyższy organ Spółdzielni
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
Funkcjonowanie organów Spółdzielni regulują zapisy § 34 – 54 Statutu Spółdzielni.

§ 35 Statutu Spółdzielni
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno -kulturalnej,

 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 3. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,

 4. Podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

 5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia strat,

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,

 7. Określanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 8. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji,

 9. Uchwalanie zmian statutu,

 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego,

 11. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

 12. Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,

 13. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni,

 14. Ustalanie zasad przewłaszczenia lokali na rzecz członków Spółdzielni.

§ 43 Statutu Spółdzielni
Do zakresu działania Rady nadzorczej należy:

 1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności zdrowotnej i społeczno - kulturalnej,

 2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

  1. badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,

  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno - gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości,nabycia zakładu, przyjęcia w administrację budynków nie stanowiących własności Spółdzielni,

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz wystąpienia z nich,

 5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

 6. Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie, jeżeli ich działalność była sprzeczna z przepisami prawa lub statutu,

 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

 8. Rozpatrywanie skarg na działanie Zarządu,

 9. Opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,

 10. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,

 11. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

 12. Uchwalanie regulaminów: Zarządu; przyjmowania członków, przydziału i zmiany lokali; używania lokali i zasad porządku domowego; a także innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

 13. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu; do reprezentowania Spółdzielni w tych sprawach uprawnieni są wyłącznie dwaj członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca,

 14. żądanie od Zarządu przedstawia wymaganych przez Radę sprawozdań i wyjaśnień, przeglądanie ksiąg i dokumentów oraz sprawdzanie bezpośrednio stanu majątku Spółdzielni,

 15. Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni prowadzonej przez uprawnione organy,

 16. wydawanie opinii w sprawie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie,

 17. Zgłaszanie wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 50 Statutu Spółdzielni
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności

 1. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków Spółdzielni oraz przydziału lokali mieszkalnych,

 2. Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności zdrowotnej i społeczno-wychowawczej,

 3. Prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach ustalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

 4. Zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

 6. Zaciąganie kredytów bankowych w granicach określonych przez walne Zgromadzenie,

 7. Udzielanie pełnomocnictwa,

 8. Współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,


Pełny tekst Statutu Spółdzielni można znaleźć TUTAJ

Skład Zarządu


Prezes Zarządu

Członek Zarządu d.s. finansowychSkład Rady Nadzorczej


Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej